Art. 1 – Definities

1.1 Onder New Sport Challenge wordt in deze voorwaarden verstaan: New Sport Challenge eenmanszaak. Statutair gevestigd op de Grahamstraat 299 1973RG te IJmuiden

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door New Sport Challenge een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en New Sport Challenge.

1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever New Sport Challenge opdracht heeft gegeven, met betrekking tot Personal training, Small Group trainingen, Outdoor Boxing Training, 10 week challenge.
1.5 Onder personal training, Small Group trainingen, Outdoor Boxing training, 10 week challenge, boksclinics wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door New Sport Challenge geleverd wordt. 1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen New Sport Challnge en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door New Sport Challenge ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen New Sport Challenge en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Bekendmaking van de algemene voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door New Sport Challenge. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen het geen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij het geen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.5 New Sport Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koop Handel onder nummer 62627430.

Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 New Sport Challenge is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden bij deelname activiteiten van New Sport Challenge. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van New Sport Challenge.

3.2 New Sport Challenge is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor New Sport Challenge niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
3.3 New Sport Challenge heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan New Sport Challenge niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training, Smallgroup training, Outdoor Boxing, 10 week challenge, Boxing clinics.

4.1 New Sport Challenge voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

Art. 5 – Verhindering

5.1 Bij verhindering van opdrachtgever dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Art. 6 – Tarieven

6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt New Sport Challenge zijn tarief vast volgens uurtarief.
6.2 In het tarief van New Sport Challenge zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

6.3 De tarieven zijn voor partuculieren inclusief BTW, voor bedrijven en instantie`s exclusief BTW.
6.4 New Sport Challenge mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag New Sport Challenge de prijzen ook verhogen.
6.5 New Sport Challenge zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken.

6.6 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht/ abonnement schriftelijk of per E-mail annuleren.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 De deelnemer dient het verschuldigde abonnement geld bij het begin van de maand te betalen middels een periodieke oeverboeking. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL51ABNA0468123679t.n.v. New Sport Challenge te IJmuiden o.v.v. lidmaatschapnummer.

7.3. New Sport Challenge biedt abonnement aan met een looptijd van drie maanden, zes maanden en twaalf maanden. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met de zelfde periode zoals overeengekomen bij inschrijving (inschrijfformulier)

7.4 Betaling verstuurde facturen geschiedt binnen twee weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL51ABNA0468123679t.n.v. New Sport Challenge te IJmuiden o.v.v. het factuurnummer.

7.5 Restitutie van abonnement geld is niet mogelijk, mits anders besproken en daarna schriftelijk bevestigd per E-mail.

7.6 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is New Sport Challenge gerechtigd deelnemer de toegang tot de trainingen weigeren en alle activitetein stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

Art. 8 – Opzeggen

8.1 Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand ** na het in acht nemen van de minimale overeengekomen periode( kwartaal, halfjaar, jaar abonnement genoemd in artikel 7.3. Er kan geen restitutie van het abonnent geld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk of per e- mail(info@newsportchallenge.nl)

New Sport Challenge stuurt u (binnen een week) een bevestiging met de einddatum van het lidmaatschap. Neem contact op met New Sport Challenge wanneer u geen ontvangstbevestiging heeft gehad.(** met kalendermaand wordt bedoeld een volledige maand. Voorbeeld bij uitschrijving per 1 januari dan is de eerstvolgende kalendermaand februari en is de einddatum dus 1 maart.)

Art. 9 – Overmacht

9.1 In geval van langdurige ziekte en/of blessure in overleg met New Sport Challenge het abonnement tijdelijk bevroren kan worden. Bij accoord New Sport Challenge is er voor de periode ziekte/blesurre geen abonnement geld verschuldigd.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van New Sport Challenge vallen hier ook onder.

9.3 New Sport Challenge biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de stop gezet.
9.4 New Sport Challenge heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

9.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.6 New Sport Challenge op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen New Sport Challenge en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Art. 12 – Gedrag bij trainingen onder auspicie van New Sport Challenge

12.1 Cliënten van New Sport Challenge welke gebruik maken van de diensten van New Sport Challenge dienen zich te houden aan de huisregels van New Sport Challenge.

12 Bij New Sport Challenge is respect voor elkaar zeer belangrijk. De sfeer is goed en dat willen we graag zo houden. Bij New Sport Challenge is iedereen gelijk. Elke vorm van discriminatie op basis van geloof,geslacht, ras, afkomst, huidskleur is niet toegestaan. Meldt misstanden bij New Sport Challenge en we zullen dan gepaste maatregelen nemen.

12.2 New Sport Challenge behoud zicht het recht u de toegang te weigeren bij het niet naleven van de huisregels